Web gözlemek gurallary - Semalt maslahaty

Maglumatlary gyrmak tehniki däl adamlar üçin iň çylşyrymly meseleleriň biridir. Sebäbi olarda bilim ýok we Python, Java, Go, JavaScript, NodeJS, Obj-C, Ruby we PHP-den nädip peýdalanmalydygy barada hiç zat bilmeýärler. Programmirlemek maglumat ylmynyň aýrylmaz bölegidir, ýöne käbir başlangyç we täze gelenler ýeterlik programmirleme ukyplaryna eýe däl we hiline zyýan bermezden web maglumatlary çykarmak isleýärler. Şeýle adamlar üçin aşakdaky web gözlemek programmalary iň gowusy we iň amatlysydyr.

Scraper (Google Chrome giňeltmesi)

Dürli programmist däl we erkin işleýänler, deňsiz-taýsyz maglumatlary döwmek aýratynlyklary sebäpli Scraper-i has gowy görýärler. Bu GUI bilen dolandyrylýan maglumat ylym guraly esasy we ösen web sahypalaryny gyryp biler we işiňizi aňsatlaşdyrmak üçin ajaýyp maşyn öwrenmek tehnologiýasyna eýe bolup biler. Bu platforma, Amazon, eBay we beýleki şuňa meňzeş saýtlardan maglumatlary çykarmak üçin ýörite döredilen we içindäki spamy kesgitlemek aýratynlygy bar. Onuň kömegi bilen maglumatlaryňyzdaky spamy aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz we bir-iki minutyň içinde aýryp bilersiňiz. Has gowy maglumat almak üçin belli bir Google API müşderi kitaphanasy bar we maglumatlaryňyzy öz maglumatlar bazasynda saklaýar. Şeýle hem maglumatlary gaty diskiňize ýa-da başga islän enjamyňyza ýazdyryp bilersiňiz.

Import.io

Import.io bilen tehniki pikirli bolmak hökman däl we ýokary hilli maglumatlary yzygiderli gyryp bilersiňiz. Bu web çykarmak programmasy, programmist dälleriň we maglumatlar alymlarynyň zerurlygyny aradan aýyrandygyny öňe sürdi. Bilşimiz ýaly, maglumatlar ylmy statistika we matematika, programmirleme endiklerini talap edýär, ýöne import.io ulanýan bolsaňyz hiç zat öwrenmek hökman däl. Bu gural şahsyýetler we kärhanalar üçin amatlydyr.

Kimono laboratoriýasy

“Kimono Labs” açyk çeşmeli ýeke-täk web gyryjy programma üpjünçiligi. Birnäçe minutyň içinde köp sanly saýtdan maglumatlary gyryp biler. Mugt we tölegli görnüşlerde gelýär we tehniki däl adamlar üçin amatly. “Kimono Labs” -da Python ýa-da başga bir programmirleme dilini öwrenmek hökman däl. Öňünden kesgitlenen gözlegçiler maglumatlaryňyzy ýa-da dürli web sahypalaryňyzy indeksirlemäge kömek edýär. Diňe bu programmany göçürip almaly we Kimono Labs-a birnäçe minutyň içinde maglumatlary gyryp goýbermeli. Bulut esasly dem alyş ýoly, dürli enjamlaryň arasynda maglumatlary aňsat we çalt paýlaşmaga mümkinçilik berýär. “Kimono Labs” kärhanalar, journalistsurnalistler, onlaýn bölek satyjylar, telekommunikasiýa guramalary we erkin işleýänler tarapyndan giňden ulanylýar.

Facebook we Twitter API-leri

Uly maglumatlar dürli web ussatlary we tehniki däl adamlar üçin esasy mesele. Şeýlelik bilen, maglumatlary ýitirmek üçin köplenç Twitter we Facebook API-lerini ulanýarlar. API-ler dürli web sahypalaryndan we bloglardan peýdaly maglumatlary çykarmaga kömek edýär we maglumatlary doly ýok edilenden soň nädip redaktirlemelidigini we ýatda saklamalydygyny çaklaýar. Iň oňat tarapy, API-ler web mazmunyny aňsatlyk bilen, okalýan we ulaldylyp bilinýän görnüşde alyp biler. Gyrylan maglumatlary ajaýyp şekillendirýär, dürli kategoriýalara bölýär ýa-da isleglerimize we talaplarymyza görä dürli formatlara import edýär. Programmirleme ukyby bolmadyk tehniki däl adam bolsaňyz, sosial media API-lerini ulanmalysyňyz.

mass gmail